Säännöt

RAUMAN SEUDUN MOOTTORIKERHO RaSMK RY:n säännöt

Nimi kotipaikka ja tarkoitus

1§ Yhdistyksen nimi on Rauman Seudun Moottorikerho RaSMK ry ja sen kotipaikka on Rauman kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto-Finlands Motorförbund ry:tä liitoksi.

2§ Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoripyöräilyyn ja moottorikelkkailuun erityisesti lakien, asetusten, liikennejärjestyssääntöjen ja urheilun hengessä. Kasvattaa jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia ohjaajia.

3§ Tarkoitustaan kerho toteuttaa:
1)
– järjestämällä moottoriurheilu- ja liikennekilpailuja sekä näytöksiä.
– järjestämällä koulutustilaisuuksia, luentoja ja kokouksia.
– harjoittamalla tiedotus- ja valistustoimintaa ja järjestämällä kerhoiltoja, valmennus, juhla-, yms. tilausuuksia.
– harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa.

2) – kiinnittää ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueellaan viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti moottoripyöräilyn ja moottorikelkkailun kehittämiseen ja niille tarpeellisten ajoharjoittelu- ja kilpailupaikkojen hankkimiseeen ja hoitamiseen.

Toimintansa tukemiseksi kerho voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa ravintolaliikettä yhdessä paikassa.

4§ Suomen Moottoriliitto – Finland Motorförbund ry:n jäsenenä kerho noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja toimintaperiaatteita. Kerho ei puutu uskonnollisiin eikä valtiollisiin kysymyksiin.

Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen

5§ Kerhon jäsenet ovat kunnia-, ainais-, nuoriso-, ja vuosijäseniä sekä äänioikeudettomia kannattavia jäseniä. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi valita henkilön tai yhteisön, joka ei toimi moottoriurheilun alalla, mutta joka kuitenkin haluaa tukea kerhon toimintaa ja joka maksaa vuotuisen kannatus-jäsenmaksun.

6§ Kerhon vuosijäseneksi voi päästä jokainen 15 vuotta täyttänyt puhdasmaineinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy sekä maksaa liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää kerhon vuosikokous. Alle 15-vuotias on nuorisojäsen. Nuorisojäsen on velvollinen suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrittää kerhon vuosikokous.

7§ Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta, vuosikokouksen päätöksellä, kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon tarkoituksen totauttamiseksi. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniajäsenellä on kerhon yleisissä kokouksissa ääni- ja puheoikeus. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksessa, hallituksen esityksestä, kutsua kerhon puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajalla on kerhon kokouksissa ääni- ja puheoikeus.

Ainaisjäseneksi, joka on vapaa jäsenmaksuvelvotteista, pääsee henkilö, joka on ollut kerhon varsinaisenä jäsenenä 20 vuotta ja on maksanut kaikki jäsenmaksut.

8§ Jäsenen on ilmoitettava erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Hän on vapaa jäsenyydestään seuraavan kalenterivuoden alusta.

9§ Ellei jäsen ennen joulukuun 31. päivää ole maksanut vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua tai, jos hän on toiminut kerhon sääntöjen vastaisella tavalla, joka saattaa vahingoittaa kerhon mainetta, voi hallitus erottaa jäsenen kerhosta.

Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan kerhon kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällainen vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun erotettu sai tiedon erottamisestaan. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.

Kerhon hallinto

10§ Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka on myös kerhon laillinen edustaja.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan vuosittain sekä kahdeksan-kymmenen (8-10) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen jäsenet, lukuunottamatta puheenjohtajaa valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii ja on päätösvaltainen kun vähintään puheenjohtaja ja puolet hallituksen edustajista on paikalla.
Hallituksen kokouksissa kaikki asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet tällöin menevät tasan, ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtävänä on:
1 .Johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
2. Hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet huomioiden sääntöjen 5.§, 6.§ ja 9.§, sekä pitää jäsenluetteloa.
3. Hoitaa kerhon asioita jaostojen sekä myös palkattujen tai palkattomien toimihenkilöiden avulla joiden ottamisesta ja erottamisesta ja palkan suuruudesta päättää hallitus.
4. Vastata kerhon omaisuudesta ja taloudesta.
5. Valvoa ja tarkastaa kirjanpitoa.
6. Valmistaa vuosikokouksessa esilleotettavat asiat.
7. Laatia vuosikokoukselle kerhon toimintakertomukset edelliseltöä vuodelta.
8. Toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset.
9. Määrätä ja kouluttaa kerhon kokousten paikka ja aika.
10. Järjestää kilpailuja ja vahvistaa niihin säännöt
11. Ehdottaa liitolle ansiomerkkien saajat sekä jakaa kerhon merkit ja palkinnot.
12. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten ja esittää ne vuosikokouksen hyväksyttäviksi.

11§ Kerhon toiminnalle tarpeelliset jaostot ja toimikunnat valitaan kerhon vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosikokouksen valitsemat jaostot kokoontuvat puheenjohtajan kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmistettaviksi tai suoritettaviksi antamia asioita tai omasta aloitteestaan tekemään hallitukselle esityksiä niille kuuluvilla kerhon toiminta-alueilla. Jos jossakin jaostossa kerhon hallitus ei ole edustettuna on hallituksella oikeus valita jaostoon yksi jäsenistään.

12§ Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

13§ Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana. Paikan ja ajan määrää kerhon hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava Raumalla ilmestyvässä yleisimmässä sanomalehdessä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta tai jäsenille postitse samassa ajassa toimitetulla jäsentiedotteella. Kutsussa on mainittava kokouksessa esilletulevat asiat. Puheenjohtajana vuosikokouksessa toimii kokouksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä valitsema puheenjohtaja ja sihteerinä kerhon sihteeri.

14§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat.
3. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edelliseltä toimivuodelta.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet, jolloin eronneiden tilalle valitaan ainoastaan eronneiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
7. Valitaan tarpeelliset jaostot.
8. Valitaan jäsenehdokkaat liiton hallitukseen.
9. Valitaan edustajat liiton vuosikokoukseen.
10. Esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma alkavalle toimintavuodelle.
11. Määrätään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus.
12. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15§ Ylimääräinen kokous pidetään silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen perustellun ehdotuksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla ja samassa ajassa kuin vuosikokoukseen. Puheenjohtajana ylimääräisessä kokouksessa toimii hallituksen puheenjohtaja.

16§ Kerhon, hallituksen ja jaostojen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjatarkastajien tarkistettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.

17§ Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Jos yksikin jäsen sitä vaatii, on äänestys toteutettava suljetuin lipuin. Jokaisella ainaisjäsenellä, kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella vuosijäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

18§ Hallituksen ja jaostojen vaaleissa on entisten jäsenten ohella vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.

19§ Kerhon tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilit on hallituksen toimesta päätettävä ja jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta ja tulee tilintarkastajien palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Erinäisiä määräyksiä

20§ Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään kaksikolmannesta (2/3) annetuista äänistä puoltaa päätöstä. Ellei puolta koko jäsenkunnasta ole saapuvilla, on uusi, samalla tavoin koolle kutsuttu kokous määrättävä pidettäväksi aikaisintaan 4 viikkoa kokouksen jälkeen. Siinä kokouksessa voidaan läsnä olevien jäsenten lukumäärästä riippumatta tehdä päätös kerhon purkamisesta, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolijoista sitä kannattaa. Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen varat liitolle tai jollekin moottoriurheilua edistävälle rekisteröidylle järjestölle kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

21§ Kerhon sääntöjen muuttamisesta vaaditaan yhdenmukainen, kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä kerhon kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tai yhdessä kerhon kokouksessa yhdeksän kymmenesosaa (9/10) enemmistöllä annetuista äänistä tehty päätös.

22§ Muissa kohdin menetellään kuten yhdistyslaki määrää.